C1: Waste heat recovery

Google Search

Displaying 1 - 10 of 16

C1: Waste heat recovery

S. Budak1, J. Lassiter2, T. Colon2, C. Muntele3, S. Bhattacharjee4, M. A. Alim1, R. B. Johnson2
Rei-Cheng Juang,   Bing-Hung Chang,   Yu-Li Lin
S. Budak1*, E. Gulduren2, B. Allen1, J. Cole1, J. Lassiter3, T. Colon4, C. Muntele5, R. Parker6, C. Smith7, B. Johnson4
Takashi Kuroki1, Ryota Murai1, Kazuya Makino2, Kouji Nagano2, Takeshi Kajihara2, Hiromasa Kaibe2, Hirokuni Hachiuma2 and Hidetoshi Matsuno1
T. Dahal1, G. Joshi2, Q. Jie1, C. Guo1, Y. C. Lan1 and Z. F. Ren1
xin gao
Qi Luo,1 Peng Li,2,3 Lanlan Cai,2 Pingwang Zhou, 2 Di Tang, 2 Pengcheng Zhai, 1 and Qingjie Zhang1
Akihiro Sakai, Tsutomu Kanno, Kouhei Takahashi, Hiromasa Tamaki, Hideo Kusada and Yuka Yamada

Pages

Subscribe to C1: Waste heat recovery